Menu
School Logo
Language
Search

Arolwg AEM - Estyn - HMI Inspection

Arolwg Estyn

Estyn Inspection

 

Caiff Estyn ei arwain gan Brif Arolygydd Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru, ac mae’n arolygu ansawdd a safonau.
Mae’n gorff y Goron a sefydlwyd o dan Ddeddf Addysg 1992. Mae Estyn yn annibynnol ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru ond mae’n derbyn ei gyllid gan Lywodraeth Cymru o dan Adran 104 Deddf Llywodraeth Cymru 1998.
Ystyr y gair Estyn yw ‘cyrraedd’ ac ‘ymestyn’.

 

Estyn is led by Her Majesty’s Chief Inspector of Education and Training in Wales and inspects quality and standards.
It is a Crown body, established under the Education Act 1992. Estyn is independent of the National Assembly for Wales but receives its funding from the Welsh Government under Section 104 of the Government of Wales Act 1998.
The word Estyn is a Welsh word meaning 'to reach out' and 'to stretch'.

Cafodd yr ysgol hon ei harolygu gan Estyn ym mis Chwefror 2018.

This school was inspected by Estyn in February 2018.

Crynodeb o adroddiad arolygiad Estyn 2018 – Ysgol Gymraeg Pwll Coch

 

Mae staff yn creu ethos hapus, gofalgar a chynhwysol yn yr ysgol, lle mae pawb yn cael eu parchu a’u gwerthfawrogi. Mae’r ysgol yn rhoi bri amlwg ar gefndiroedd a diwylliannau amrywiol disgyblion. Mae ansawdd yr addysgu gan amlaf yn dda ac yn meithrin awyrgylch dysgu cefnogol a gweithgar. Mae disgyblion yn ymddwyn yn dda iawn ac maent yn awyddus i ddysgu.

 

Mae athrawon yn cynllunio profiadau dysgu ymarferol, ysgogol a chyfoethog, sy’n darparu ar gyfer anghenion disgyblion yn effeithiol. O ganlyniad, mae rhan fwyaf y disgyblion yn gwneud cynnydd cadarn, yn cyflawni’n dda ac yn defnyddio eu medrau i safon uchel erbyn diwedd cyfnod allweddol 2.

 

Mae’r ysgol yn elwa o arweinyddiaeth gadarn sy’n sicrhau cyfeiriad strategol clir i waith yr ysgol. Mae arweinwyr yn hynod effeithiol wrth osod a hybu gweledigaeth sy’n canolbwyntio ar feithrin perthnasoedd gwaith ac anelu at ragoriaeth. Caiff arweinwyr gefnogaeth gref gan staff, sydd oll yn credu yng ngweledigaeth yr ysgol ac yn gweithio tuag at ei chyflawni.

 


Summary of 2018 Estyn Inspection Report – Ysgol Gymraeg Pwll Coch

 

The staff create a happy, caring and inclusive ethos at the school, where everyone is respected and appreciated. The school places obvious value on pupils’ varied backgrounds and cultures. The quality of teaching is good, on the whole, and nurtures a supportive and industrious learning environment. Pupils behave very well and are keen to learn.
 

Teachers plan practical, stimulating and rich learning experiences that provide for pupils’ needs effectively. As a result, most pupils make sound progress, achieve well and use their skills to a high standard by the end of key stage 2.

 

The school has benefitted from robust leadership that ensures a clear strategic direction for the school’s work. Leaders are extremely effective in setting and promoting a vision that focuses on fostering working relationships and aiming for excellence. Leaders receive strong support from staff, who all believe in the school’s vision and work towards achieving it.
 

Dywedodd Dirprwy Arweinydd Cyngor Caerdydd a'r Aelod Cabinet dros Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau, a'r Cynghorydd Sarah Merry: "Llongyfarchiadau i Mr Newcombe, yr holl staff, disgyblion, llywodraethwyr a phawb sydd yn ymwneud ag Ysgol Pwll Coch yn llwyddo i ennill cystal canlyniadau da yn arolygon Estyn. Gwn fod pawb yn yr ysgol wedi rhoi cymaint o waith caled er mwyn sicrhau y llwyddiant hwn, ac rwy hefyd yn gwybod am yr ymrwymiad a'r penderfyniad sydd ganddynt i weithio tuag at ragoriaeth yn y dyfodol. Edrychaf ymlaen i gael ychwanegu fy llongyfarchion yn bersonol pan fyddaf yn ymweld nesaf ag Ysgol Pwll Coch." 

 

Deputy Leader of Cardiff Council and Cabinet Member for Education, Employment and Skills, Cllr Sarah Merry, said: "Congratulations to Mr Newcombe, all the staff, pupils, governors and everyone involved with Ysgol Pwll Coch in achieving such good results in the Estyn inspections. I know everyone at the school has put such a lot of hard work into ensuring this success, and I also know the commitment and determination they have in working towards excellence in the future. I am looking forward to adding my congratulations in person when I next visit Ysgol Pwll Coch."

Top