Menu
School Logo
Language
Search

Cyfleoedd Cyfartal / Equal Opportunities

Cyfleoedd Cyfartal

Equal Opportunities

Rydym yn ysgol gynhwysol a chredwn bod yr hawl gan bob unigolyn beth bynnag fo’i hil, ei gefndir, ei grefydd neu ei anabledd dderbyn cyfle cyfartal yn yr ysgol hon.


Ymfalchïwn ein bod yn ysgol sydd yn croesawu disgyblion, staff, rhieni ac ymwelwyr o wahanol gefndiroedd cymdeithasol, hil, rhywedd, anabledd, cred, iaith, cyfeiriadedd rhywiol ac oedran.

 

Ymdrechwn i greu cymdeithas gynhwysol sydd yn dathlu amrywiaeth yn hytrach na rhagfarnu.

 

"Mae staff yn creu ethos hapus, gofalgar a chynhwysol yn yr ysgol, lle mae pawb yn cael eu parchu a’u gwerthfawrogi. Mae’r ysgol yn roi bri amlwg ar gefndiroedd a diwylliannau amrywiol disgyblion." Estyn 2018.

 

We are an inclusive school and believe that each individual, of whatever ability, race, religion or background deserves equality of opportunity to succeed in our school.

 

We are proud to be a school that welcomes pupils, staff, parents and visitors from different social backgrounds, race, sexuality, disability, religion, language, sexual orientation and age. We strive to create an inclusive community that celebrates diversity rather than prejudice.

 

"The staff create a happy, caring and inclusive ethos at the school, where everyone is respected and appreciated.  The school places obvious value on pupils’ varied backgrounds and cultures." Estyn, 2018.

 

Top