Menu
School Logo
Language
Search

Cysylltwch â ni - Contact Us

Cysylltwch â ni
Contact us

 

Ysgol Gymraeg Pwll Coch
Rhodfa Lawrenny Avenue

Lecwydd / Leckwith
Caerdydd / Cardiff
CF11 8BR

 

Rhif ffôn / Telephone: 02920 373453

 

Ebost / Email: ysgolpwllcoch@caerdydd.gov.uk

 

Mae ein swyddfeydd ar agor rhwng 8:30y.b. a 4y.p.
o ddydd Llun i ddydd Gwener yn ystod y tymor ysgol.
​Our offices are open between 8:30am and 4pm
Monday to Friday during term time.

 

Pennaeth / Headteacher : Mr. Dewi Rees

 

 

Os ydych chi’n cysylltu â’r ysgol yn ystod y gwyliau er mwyn gwneud Cais am Fynediad at Ddata gan y Testun, neu unrhyw beth yn ymwneud â diogelwch data, cysylltwch â Chyngor Caerdydd os gwelwch yn dda, ar dataprotection@cardiff.gov.uk a byddant yn rhoi cymorth i chi gyda’ch ymholiad.

 

If you are contacting our school during the holidays to make a Subject Access Request or anything data protection related, please contact Cardiff Council on dataprotection@cardiff.gov.uk who will assist with your enquiry on our behalf.

APWYNTIADAU / APPOINTMENTS:
Os hoffech drafod unrhyw fater, mae croeso cynnes i chi ddod i'n gweld ni. Gwnewch apwyntiad, fel y gallwn roi'r cymorth a'r cyngor gorau y gallwn i chi.

If you wish to discuss any matter, you are most welcome to come and see us. Please make an appointment, so we can give you the best support and advice we can.

MYNEDIADAU / ADMISSIONS:
Os ydych yn ystyried Ysgol Gymraeg Pwll Coch ar gyfer eich plentyn, rhowch alwad i ni a byddwn yn trefnu ymweliad.

If you are considering Ysgol Gymraeg Pwll Coch for your child, please give us a call and we will arrange a visit.

Ffurflen Gysylltu / Contact Form

Llenwch y blychau isod. Anelwn at ymateb i'ch ymholiad cyn gynted ag y bo modd. Please complete the form below. We aim to respond to your enquiry as soon as possible.

Top