Menu
School Logo
Language
Search

Eco Arwyr / Eco Warriors

Eco Arwyr
Eco Warriors
 

Nod Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang (ADCDFE) yw sicrhau bod dysgwyr o bob oedran yn deall effaith eu dewisiadau ar bobl eraill, yr economi a’r amgylchedd.

 

Bwriad Ysgol Gymraeg Pwll Coch yw i herio dysgwyr i weld sut y gallant gyfrannu at fywydau pobl eraill. Mae'n cael ei gynnwys o fewn pynciau/meysydd amrywiol iawn a hefyd yn cael ei hybu gan y Cyngor Eco hwn.

 

Education for Sustainable Development and Global Citizenship (ESDGC) seeks to give learners, at all stages of education, an understanding of the impact of their choices on other people, the economy and the environment.

 

Ysgol Gymraeg Pwll Coch aims to challenge our pupils to see how they can contribute to the lives of others.  It is embedded in a wide range of subjects/areas and also promoted by this particular Council.

Gwobr Eco Ysgolion Platinwm i Ysgol Gymraeg Pwll Coch - Eco Schools Platinum Award for YG Pwll Coch. Da iawn blant!

Eco Arwyr 2018 Eco Warriors

Evan, Ioan, Twm, Daniel, Rosella, Noah, Gwenni, Selyf, Jahvahni a Sam.

 

 

 

 

Beth yw'r 8 maes Ysgolion Eco?

What are the 8 topics of Eco Schools?

 

*Ynni                                      Energy

*Lleihau gwastraff                Reducing waste

*Dŵr                                       Water

*Tir yr ysgol                          School grounds

*Sbwriel                                 Rubbish

*Cadw'n iach                         Staying healthy

*Dinasyddiaeth Fyd Eang    Global Citizenship

*Trafnidiaeth                         Transport

 

Beth ydyn ni wedi bod yn gwneud ar draws yr 8 maes? What have we been doing across the 8 topics?

Fidio byw'n iach.mov

Still image for this video
Byw'n iach/Healthy living

Eco-cod

Still image for this video
Dyma ein can Eco

Mae goleuadau arbed ynni newydd drwy'r ysgol. We have installed new energy saving LED lighting throughout the school.

Rydym yn datblygu prosesau ail-gylchu'r ysgol. We are developing our school's recyling processes.

Casglu sbwriel/ Litter pickers

Mae'r ferfa'n barod ar gyfer cystadlu yn sioe flodau'r Gymdeithas Arddwriaethol Frenhinol. Our wheelbarrow is ready to compete in the Royal Horticultural Society Flower Show.

MASNACH DEG / FAIR TRADE: Gwasanaethau Blwyddyn 6 i rieni ar y thema Masnach Deg / Year 6 assemblies for parents on the topic of Fair Trade.

Dim gwellt fan hyn! No straws here!

Top