Menu
School Logo
Language
Search

ELSA - Emotional Literacy Support / Cefnogaeth Llythrennedd Emosiynol

Cymorth Llythrennedd Emosiynol
Emotional Literacy Support


Mae'n bwysig gofalu am ein lles emosiynol felly dyma rai adnoddau i helpu gyda hyn.
Os ydych yn poeni am les emosiynol eich plentyn, cysylltwch ag Athro/Athrawes eich plentyn neu ein Cyfarwyddwyr Cynhwysiant a Lles, Mr Vaughan-Owen & Mrs Graville.

It's important to look after our emotional wellbeing and therefore here are some resources to help with this.
If you're worried about your child's emotional wellbeing, please contact your child's class teacher
or our Directors of Inclusion & Wellbeing, Mr Vaughan-Owen & Mrs Graville.

Beth ydy ELSA?

Mae ELSA (Cynorthwyydd Cymorth Llythrennedd Emosiynol) yn gynorthwyydd addysgu  sydd â chyfoeth o brofiad o weithio gyda phlant i gefnogi eu hanghenion emosiynol. Mae ELSAs yn cael eu hyfforddi a'u goruchwylio'n rheolaidd gan y seicolegwyr addysgol yr Awdurdod Lleol. Mae ELSA yn berson cynnes a gofalgar sydd am helpu eich plentyn i deimlo'n hapus yn yr ysgol ac i gyrraedd ei botensial yn addysgol. Eu nod yw cael gwared ar y rhwystrau i ddysgu a chael plant hapus yn yr ysgol ac yn y cartref.
 

What is ELSA?

An ELSA (Emotional Literacy Support Assistant) is a teaching assistant with a wealth of experience of working with children to support their emotional needs. ELSAs are trained and regularly supervised by an Educational Psychologists from the Local Authority. An ELSA is a warm and caring person who wants to help your child feel happy in school and to reach their potential educationally. Their aim is to remove the barriers to learning and to have happy children in school and at home.

Gwybodaeth ELSA ELSA Information

Top