Menu
School Logo
Language
Search

Elusennau / Charities

Cefnogi Elusennau
Supporting Charities

Mae Ysgol Gymraeg Pwll Coch yn ymrwymedig i gefnogi elusennau lleol a chenedlaethol. Rydym yn anelu at gefnogi un elusen bob tymor ac i addysgu ein disgyblion am bwysigrwydd helpu eraill.


Ysgol Gymraeg Pwll Coch is committed to supporting local and national charities. We aim to support one charity per term and to teach our pupils of the importance of helping others.

Blwyddyn Academaidd 2019/20 Academic Year

 

 

Plant Mewn Angen 2019 / Children in Need 2019 - Gwisgo Pyjamas / Wearing Pyjamas!

Casglwyd bwyd tuag at Banc Bwyd Caerdydd yn ystod ein Gwasanaeth Diolchgarwch. We collected foods for Cardiff Food Bank during our Harvest Assembly.

Diwrnod Di-wisg ysgol i godi arian tuag at elusen ‘Big Moose’. Non-uniform day to collect money for the ‘Big Moose’ charity.

Bore Coffi Macmillan Coffee Morning

Blwyddyn Academaidd 2017/18 Academic Year

Disgyblion yn mwynhau Zumba wrth godi arian tuag at NSPCC Cymru. Diolch i'r Cyngor Ysgol ac i Mr Williams am drefnu! Pupils enjoying Zumba whilst raising money for NSPCC Cymru. Thank you to our School Council and Mr Williams for organising!

Blwyddyn 6 yn rhedeg milltir y dydd i NSPCC Cymru. Year 6 running a mile a day for the NSPCC Cymru. Codwyd £316.12 Raised. Da iawn bawb!

Aelodau'r Cyngor Ysgol yn derbyn cyflwyniad i elusen yr NSPCC / School Council members receiving a presentation on the charity NSPCC.

Plant Mewn Angen / Children in Need

 

Llwyddodd yr ysgol i godi dros £250 tuag at elusen Macmillan drwy brynhawn goffi a gwerthu cacennau. Da iawn bawb!

We raised over £250 for the Macmillan charity by organising a coffee afternoon and selling cakes! Well done everyone!

 

2016

Da iawn bawb!

Diwrnod cariad@yrurdd Day

 

Codwyd £215.41 tuag at Eisteddfod yr Urdd Caerdydd a'r Fro 2019 ar ddiwrnod cariad@yrurdd! Bendigedig!

 

We raised £215.41 towards the Cardiff & Vale 2019 Urdd Eisteddfod during cariad@yrurdd day! Well done!

Top