Menu
School Logo
Language
Search

Ffotos / Photos

 

Ffotos / Photos

​2020/21

Dyma ddetholiad o’r gweithgareddau cyffrous sy'n digwydd yn ein hysgol. Gellir cael mwy o ffotograffau ar gael ar ein tudalen Flickr .

Here is a selection of the exciting activities that take place at our school. More photographs can be found on our Flickr page.

Llongyfarchiadau enfawr i GD ar ennill cystadleuaeth cydraddoldeb hiliol 'Race Equality First'.

Congratulations to GD for winning a race equalities competition with 'Race Equality First'.

Ffotos / Photos

​2019/20

Dyma ddetholiad o’r gweithgareddau cyffrous sy'n digwydd yn ein hysgol. Gellir cael mwy o ffotograffau ar gael ar ein tudalen Flickr .

Here is a selection of the exciting activities that take place at our school. More photographs can be found on our Flickr page.


Edrychwn ymlaen at weld teulu mawr Pwll Coch cyn hir 🌈

Mae staff Ysgol Pwll Coch yn colli chi gyd, ond mae'n rhaid i chi aros yn ddiogel am nawr. Fe ddaw eto haul ar fryn 🌞🌈

Dawnswyr Disgo yr ysgol yn cystadlu yn Eisteddfod Ddawns Yr Urdd! Our Disco Dancers competing at the Urdd Dance Eisteddfod! Da iawn blant! Diolch Mrs. M. Jones a Miss Hunt!

Still image for this video

Dawnswyr Gwerin yr ysgol yn cystadlu yn Eisteddfod Ddawns Yr Urdd! Our Folk Dancers competing at the Urdd Dance Eisteddfod! Da iawn blant!

Still image for this video

Diwrnod y Llyfr 2020 World Book Day

Eisteddfod Yr Urdd 2020

Eisteddfod Yr Ysgol 2020 School Eisteddfod

Seremoni Cadeirio Cai 2020 Chairing the Bard

Casglwyd bwyd tuag at Banc Bwyd Caerdydd yn ystod ein Gwasanaeth Diolchgarwch. We collected foods for Cardiff Food Bank during our Harvest Assembly.

Diwrnod di-wisg ysgol i gasglu arian tuag at elusen ‘Big Moose’. Non-uniform day to collect money towards the ‘Big Moose‘ charity.

Bore Coffi Macmillan Coffee Morning

Clwb gwyddbwyll yn nosbarth 6SW. Pwy fydd y Magnus Carlsen nesa? Chess club in class 6SW. Who will be the next Magnus Carlsen? ♟

Clwb codio wrthi'n brysur! Coding club is off to a busy start!

Mae Clwb Gwener wedi dechrau'n swnllyd i griw #RadioPwllCoch. Braf gweld y DJs profiadol yn rhoi arweiniad i'r DJs newydd.

Clwb Gwener is off to a LOUD start for #RadioPwllCoch. Our experienced DJs love sharing their knowledge with the new recruits.

Blwyddyn 6 yn derbyn gwersi Sbaeneg wrth Señora Anderson o Ysgol Plasmawr. Year 6 receiving a Spanish lesson from Señora Anderson from Ysgol Plasmawr.

Ensamble offerynnol ar lwyfan Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Brycheiniog a Maesyfed 2018. Instrumental ensamble on the Urdd National Eisteddfod stage 2018.

Dyma'r plant yn mwynhau ymarfer yn y clwb rygbi. Children enjoying practicing their rugby skills.

Disgyblion yn cymryd rhan mewn gweithgareddau dulliau adferol. Pupils taking part in restorative approaches activities.

Cymerodd yr ysgol ran yn Wythnos Cerdded i'r Ysgol a gweithgareddau EsgidIAU. We took part in Walk to School week and EsgidIAU activities with Living Streets.

Blwyddyn 1 yn dathlu'r carnifal fel rhan o gyd-destun dysgu'r plant. Year 1 celebrating a carnival as part of their context for learning.

Siarter Iaith - rygbi a phel rwyd yn erbyn Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd a chlwstwr Ystalyfera, Abertawe. Language Charter - rugby and netball against Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd and the Ystalyfera cluster, Swansea.

Diolch i sefydliad Asda am ei rhodd o £500 ac i bawb wnaeth bleidleisio am YGG Pwll Coch. Buddsoddiad gwerthfawr i ardal allanol yr Ysgol! A BIG thank you to the ASDA foundation for their £500 donation and to everyone that kindly voted for YGG Pwll Coch. A valuable contribution to the school’s outdoor learning area!

Da iawn i'r bechgyn yma wnaeth dderbyn medalau am gynrychioli'r ysgol ym maes pel droed. Well done to these pupils who received medals for representing our school in the field of football.

Twrnamaint Pel droed Sam Rowlands yn Ysgol Bryn Hafod. Da iawn chi merched am ymdrechu yn galed iawn ym mhob gem!

Blwyddyn 1 yn joio bach o Yoga yn yr haul! Diolch Miss Arigirou, ma Mrs Rees a Miss Lewis braidd yn lletchwith!

6CA yn gweithio'n ddiwyd yn yr Hwb Digidol. Codio 'Scratch' heddiw. 6CA practicing their Scratch coding skills in the Digital Hub.

Diolch i Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru am ddod i siarad â ni am ddiolgelwch tân. Thank you to South Wales Fire & Rescue Service for coming to speak to us about fire safety.

Diolch i Mrs Bowen am gyflwyno sut all rieni helpu plant i resymu. Thank you to Mrs Bowen for preparing a presentation for parents on how they can support children's reasoning skills.

Disgyblion yr ysgol yn cymryd rhan mewn gwyl rygbi ym Melin Gruffydd. Pupils taking part in a rugby festival at Melin Gruffydd.

Eitemau celf a chrefft Eisteddfod yr Urdd. 5 eitem drwodd. Diolch i Mrs Simpson a Mrs Rees am helpu'r plant. Items for the Urdd Eisteddfod art & craft competition. 5 items through. Thank you to Mrs Simpson and Mrs Rees for helping the children.

Plant y Cyngor Ysgol yn dathlu adroddiad arolwg Estyn llwyddiannus. School Council pupils celebrating a successful Estyn inspection.

Dyma ferfa fydd yn cystadlu yn Sioe Flodau'r Gymdeithas Garddwriaeth Frenhinol yng Nghaerdydd. Diolch i'r plant am greu'r ferfa ac i Mrs Jenkins am helpu. Here is our wheelbarrow that will compete at the Royal Horticultural Society's Flower Show in Cardiff. Thank you to the children who created the wheelbarrow and to Mrs Jenkins for helping.

Gwnaeth y disgyblion fwynhau cyd-weithio â'r arlunydd Rhiannon Roberts. Pupils enjoyed working with artist Rhiannon Roberts! Am waith arbennig! What excellent work!

Mae aelodau'r Urdd wedi bod yn gweithio'n frysur yn creu campweithiau creadigol ar gyfer Eisteddfod Celf a Chrefft Yr Urdd. Urdd members have been busy producing creative items for the Urdd Eisteddfod. Thank you to Mrs Rees and Mrs Simpson for helping them!

Gwasanaethau Blwyddyn 6 i rieni ar y thema Masnach Deg / Year 6 assemblies for parents on the topic of Fair Trade.

Da iawn ti James am ennill cystadleuaeth wyddonol gyda Phrifysgol Rhydychen. Congratulations to James for winning a scientific competition with the Neuroscience department of Oxford University. What a great experience to visit Oxford to see your experiment in action! Llongyfarchiadau!

Daeth ymwelydd i Flwyddyn 1! A visitor came to Year 1!

Disgyblion yn mwynhau Zumba wrth godi arian tuag at NSPCC Cymru. Pupils enjoying Zumba whilst raising money for NSPCC Cymru.

Blwyddyn 6 yn rhedeg milltir y dydd i NSPCC Cymru. Year 6 running a mile a day for the NSPCC Cymru.

Blwyddyn 6 yn mwynhau gweithgareddau pontio yn Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf. Year 6 enjoying transition activities at Glantaf.

Da iawn i dîm rygbi'r ysgol am gystadlu mor frwd yng nghystadleuaeth yr Urdd - ennill 4 a cholli 1. Well done to our rugby team who competed so enthusiastically in the Urdd competition - won 4 and lost 1. Gwych!

Gorymdaith Blwyddyn Newydd y Tseineaid plant y Feithrin. Nursery Chinese New Year procession! Da iawn blant!

Mathemategwyr Pwll Coch Mathematicians!

PC Nick Evans yn cyflwyno i rieni ar y testun e-ddiogelwch. PC Nick Evans presenting to parents on the topic of e-safety. Diolch PC NIck!

Perfformiad arbennig yng nghystadleuaeth pel droed New Directions. An excellent performance at the New Directions football competition! Da iawn blant!

Llongyfarchiadau i'r plant yma am wneud mor dda yng nghystadleuaeth pel droed yr Urdd. Well done to these pupils for doing so well in the Urdd football competition.

Blwyddyn 5 yn dysgu am hanes y pwll glo yn Nghymru ym Mhwll Mawr. Year 5 learning about the history of coal mining in Wales at Big Pit.

Dyma'r rhieni yn dysgu yn y dosbarthiadau gyda'r plant. Here are some parents learning in the classroom with their children.

Dysgu am oes y Tuduriaid yn Sain Ffagan. Learning about the Tudor times at St Fagans.

Dyma Blwyddyn 4 yn dysgu am Macbeth gan Shakespeare. Year 4 are learning about Macbeth by Shakespeare!

Ydych chi'n bwyta'n iach? Do you eat healthily?

Llongyfarchiadau i'r plant yma am gynrychioli'r ysgol mor dda ym maes gymnasteg. Congratulations to these pupils for representing the school so well in the field of gymnastics. Da iawn chi!

Yr arwyr ysgrifennu! The writing superheroes!

Hwyl yn jambori'r Urdd! Fun at the Urdd Jamboree!

Rydym yn mwynhau dysgu yn yr Hwb Digidol newydd! We enjoy learning in our new Digital Hub!

Gwyddonwyr Gwych Pwll Coch! Our amazing scientists!

Dreigiau Doeth y Siarter Iaith yn derbyn hyfforddiant gemau buarth wrth Mrs Neale o Gonsortiwm Canolbarth y De. Our Welsh language charter leaders "Dreigiau Doeth" receiving playground games training from Mrs Neale from the Central South Consortium.

Rhieni'r ysgol yn ymgymryd â gweithdy Dulliau Adferol. Parents partaking in a Restorative Approaches workshop.

Rydym yn hoffi darllen ym Mhwll Coch! We love reading at Pwll Coch!

Aelodau'r Cyngor Ysgol yn derbyn cyflwyniad wrth yr NSPCC / School Council members receiving a presentation from the NSPCC.

Dyma'r rhieni yn derbyn cyflwyniad i Gredydau Amser / Parents receiving a presentation on Time Credits.

Rydym yn ysgol greadigol iawn! We are a creative school!

Dyma blwyddyn 2 yn ymweld â Chastell Caerdydd. Year 2 visited Cardiff Castle.

Dyma'r plant yn dysgu am draddodiadau'r Nadolig. Here the children are learning about Christmas traditions.

Daeth cwmni Warburtons i helpu Blwyddyn 4 i greu brechdanau iachus. Warburtons visited Year 4 to help them make healthy sandwiches. Diolch yn fawr!

Dyma'r rhieni yn cael cyflwyniad i gwrs preswyl 'Call of the Wild' yn Abercraf. Parents received a presentation about the 'Call of the Wild' residential course at Abercrave.

Rydym yn mwynhau cymhwyso ein sgiliau digidol / We enjoy applying our digital skills.

Blwyddyn 6 yn dysgu am fywyd yng Nghymru yn ystod yr Ail Ryfel Byd / Year 6 learned about life in Wales during the Second World War.

Blwyddyn 6 yn dysgu am amrywiol grefyddau / Year 6 learning about various religions.

100% Presenoldeb - Tymor yr Hydref 2017 / 100% attendance - Autumn Term 2017

Edrychwch ar yr arddangosfeydd hyfryd! Look at the wonderful displays!

Gwnaeth y plant ganu ynghyd a pherfformiad ein cân actol buddigol yn 'Tafwyl 2017'. Pupils sang and also performed our winning action song at 'Tafwyl 2017'. Da iawn blant!

Cymerodd yr ysgol ran mewn cystadleuaeth hoci. We took part in a recent hockey competition.

Grwp buddugol ein cystedleuaeth entrepreneuraidd 'Dragons Den 2017'. The winning group from our entrepreneurial competition 'Dragons Den 2017' Llongyfarchiadau / Congratulations!

Mae disgyblion y dosbarth derbyn wedi dod o hyd i'r Gryffalo! Our reception pupils have found the Gruffalo!

Ein gweithgareddau / Our Activities

Dysgu drwy brofiadau / Learning through experiences

Mehefin / June 2017 - Dathlu penblwydd Ysgol Gymraeg Pwll Coch yn 20 oed. Celebrating our school's 20th birthday! Diolch o galon i bawb am gefnogi! Thank you for the incredible support.

Cân Actol – 1af
Action Song – 1st
Eisteddfod Genedlaethol Yr Urdd 2017

1.) - Ysgol Gymraeg Pwll Coch / Rh. Caerdydd a'r Fro

Ysgol Gymraeg Pwll Coch / Rh. Caerdydd a'r Fro. 407 Cân Actol (Y.C.) Bl. 6 ac iau (Ysg. dros 100) - Eisteddfod yr Urdd Pen-y-bont ar Ogwr, Taf ac Elái 2017.

Disgyblion Blwyddyn 6 yn cymryd rhan yn nigwyddiad Neges Ewyllys Da’r Urdd ac yn ymweld â Chynulliad Cymru a Chanolfan Mileniwm Cymru. Hefyd, cymerwyd rhan mewn gweithdy creadigol yng Ngwersyll yr Urdd, Caerdydd. Diolch i Mr Geraint Scott am drefnu! Year 6 pupils took part in an event to announce the Urdd’s Message of Goodwill and also visited the Welsh Assembly and Wales Millennium Centre. Pupils took part in a creative workshop at the Urdd Centre, Cardiff. Thank you to Mr Geraint Scott for organising!

Disgyblion yn mwynhau dysgu yn Ysgol Y Goedwig. Pupils enjoying their learning in our Forest School. Diolch Mrs Jenkins!

Datblygu ein sgiliau Dylunio a Thechnoleg a chymhwyso sgiliau llythrennedd a rhifedd. Developing our Design & Technology skills and applying our literacy and numeracy skills.

Gweithdy gyda Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru. A workshop with South Wales Fire & Rescue Service. Diolch yn fawr!

Gweithdy cerddoriaeth gyda'r band Khamira. A music workshop with the band Khamira.

Blwyddyn 3 yn ymweld â Chastell Henllys, Sir Benfro fel rhan o'u dysgu am y celtiaid. Year 3 visit Castell Henllys in Pembrokeshire as part of their learning about the celts.

Gweithdy 'Streetwise' - Diogelwch ar y ffyrdd. Streetwise road safety workshop.

Mini Fenter Blwyddyn 6 Mini Venture - Datblygu sgiliau entreprenuriaeth / Developing entrepreneurship skills!

Da iawn i'r plant yma sy'n derbyn eu tystysgrifau o Eisteddfod celf a chrefft yr Urdd. Ymlaen i'r genedlaethol! Congratulations to these pupils who collected their certificates for winning entries in the Urdd art & craft Eisteddfod. On to the national!

Disgyblion yn mwynhau gweithgareddau Ysgol Y Goedwig gyda Mrs Jenkins. Pupils enjoying Forest School activities with Mrs Jenkins.

Gwobr Eco Ysgolion Platinwm i Ysgol Gymraeg Pwll Coch - Eco Schools Platinum Award for YG Pwll Coch - 2017. Da iawn blant!

Fel rhan o'u cyd-destun dysgu, gwnaeth ddisgyblion Blwyddyn 5 fwynhau gweithdy 'O Dan y Mor' yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru. As part of their current context for learning, Year 5 pupils enjoyed an 'Under the Sea' workshop at the National Museum of Wales.

Tîm rygbi yr ysgol yn fuddugol yn erbyn Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd. Our rugby team were victorious against Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd. Da iawn blant!

Gwnaeth yr ysgol gystadlu yng nghystadleuaeth creu berfa ar gyfer sioe flodau’r Gymdeithas Arddwriaethol Frenhinol. We competed in the wheelbarrow competition at the Royal Horticultural Society’s flower show.

Animeiddiad digidol gan ddisgyblion o Flwyddyn 3 fel rhan o'n gwaith fel Ysgol Creadigol Arweiniol. A digital animation by Year 3 pupils as part of our work as a Lead Creative School.

Dyma ddisgyblion yr ysgol yn paratoi ar gyfer dathlu'r Pasg. Pupils preparing to celebrate Easter.

Mae'r ferfa yn barod ar gyfer y gystadleuaeth yn sioe flodau'r Gymdeithas Arddwriaethol Frenhinol! Our wheelbarrow is ready to compete in the Royal Horticultural Society flower show!

Dysgodd Blwyddyn 5 am fywyd yn ysgol Oes Fictoria. Year 5 learned about life in the Victorian era.

Cawsom ymweliad wrth yr RNLI a dysgom am ddiogelwch ar lan y môr. We had a visit from the RNLI and learned about safety at the seaside.

Mae'r clwb rhedeg yn mynd o nerth i nerth! Our running club is very popular!

Cawsom wasanaeth a gweithdai gan gynrychiolwyr o NSPCC Childline. We had an assembly and associated workshops by representatives from NSPCC Childline.

Disgyblion yn datblygu eu sgiliau hoci gyda Miss Sheen. Pupil developing their hockey skills with Miss Sheen.

Ymwelodd Blwyddyn 4 ag Amgueddfa Hanes Naturiol Llundain fel rhan o'u cyd-destun dysgu. Year 4 pupils visited London's Natural History Museum as part of their context for learning.

Blwyddyn 6 yn datblygu eu sgiliau gwyddonol wrth ddefnyddio'r labordy yng Nglantaf. Year 6 developed their scientific skills by using the laboratory at Glantaf.

Disgyblion Blwyddyn 5 yn cymhwyso eu sgiliau llythrennedd, rhifedd a cymhwysedd digidol wrth gynllunio a chreu bar grawnfwyd fel rhan o'u dysgu ym maes Dylunio a Thechnoleg. Year 5 pupils are applying their literacy, numeracy & digital competence by designing and creating a cereal bar as part of their learning in Design & Technology.

Cafodd yr ysgol gryn lwyddiant yn yr Eisteddfod gylch a’r sir eleni gyda phedwar eitem drwodd i Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd ym Mhen Y Bont, gan gynnwys ein Cân Actol. Well done everyone! We had great success in the local and county Eisteddfod this year with four items, including our action song, through to the Urdd National Eisteddfod being held at Bridgend. Da iawn bawb!

Gwnaeth Mr Newcombe ymweld â Hong Kong i ddysgu am y system addysg a sut maent yn defnyddio technoleg digidol. Mr Newcombe visited Hong Kong to learn about the education system there and how they use digital technology.

Eco-Arwyr / Eco-Warriors!

Dathlu Diwrnod y Llyfr 2017 - Celebrating World Book Day 2017

Eisteddfod yr Ysgol
2017
School Eisteddfod

Gwenllian Linard o lys Cadair Idris wnaeth ennill cadair yr Eisteddfod eleni.

Gwenllian Lingard from Cadair Idris won the Eisteddfod chair this year.
Llongyfarchiadau!

Eisteddfod yr Ysgol 2017 School Eisteddfod

Dysgodd pawb am ddiogelwch ar y we ar ddiwrnod diogelwch ar y we. We learned about internet safety on Safer Internet day.

Daeth Dylan Foster Evans i gyflwyno tarddiad yr enw 'Pwll Coch'. Dylan Foster Evans came to discuss the origins of the name 'Pwll Coch'. Diolch yn fawr!

Llongyfarchiadau i'r disgyblion aeth drwyddo i'r rownd nesaf yn y cwis llyfrau. Congratulations to pupils who go through to the next round of the book quiz.

Cawsom wahoddiad i ganu ar ddechrau cynhadledd 'Her Canol De Cymru' gan Gonsortiwm Canolbarth Y De yn Stadiwm Dinas Caerdydd. We received an invitation by Central South Consortium to sing at the beginning of the 'Central South Wales Challenge' conference at the Cardiff City Stadium.

Diolch i ACT Training am noddi ein crysau rygbi newydd ac i Mrs Cooksley am ddod i gyflwyno'r cit. Thank you to ACT Training for sponsoring our new rugby kit and to Mrs Cooksley for presenting the kit.

Mae'r ysgol yn paratoi'n frwd tuag at gystadleuaedd y Gan Actol yn Eisteddfod yr Urdd gyda chymorth Mrs Anwen Jones, Mrs Anwen Carlisle a Ms Bethan Clwyd! Pupils are busy preparing for the Action Song competition for the Urdd National Eisteddfod!

Daeth Mr Urdd i'r ysgol ar ddiwrnod cariad@yrurdd. Mr Urdd visited us on cariad@yrurdd day.

Gwyliodd disgyblion o flynyddoedd 5 a 6 yr opera La Boheme gan Puccini yng Nghanolfan Mileniwm Cymru a chymryd rhan mewn gweithdy. Diolch i Opera Cenedlaethol Cymru am dalu am fysiau. Pupils from Years 5 & 6 watched the opera La Boheme by Puccini at the Wales Millennium Centre and took part in a workshop. Thank you to Welsh National Opera for paying for our buses.

Da iawn i'r plant wnaeth gystadlu yng nghystadleuaeth pel rwyd yr Urdd. Well done to the children who competed in the Urdd netball competition.

Gwnaeth ein tim pel droed merched gwrdd efo tim merched Cymru! Our girls football team met the Wales girls team!

Mae disgyblion Blwyddyn 3 wedi bod yn creu animeiddiad digidol o'n gwaith ysgrifenedig gyda Nick a Lexy o gwmni animeiddio 'Turnip Starfish'. Year 3 has been making a digital animation of our written work with Nick & Lexy from animation company 'Turnip Starfish'.

Mae disgyblion Blwyddyn 3 yn gweithio gyda'r awdures Sara Lewis i ddatblygu eu sgiliau ysgrifennu fel rhan o'n gwaith fel Ysgol Greadigol Arweiniol. Year 3 have been working with author Sara Lewis to improve their writing skills as part of our work as a Lead Creative School.

Mae ein clybiau karate yn mynd o nerth i nerth! Our karate clubs are very popular!

Mae'r Pwyllgor Eco yn datblygu prosesau ail-gylchu'r ysgol. Our Eco Committee are developing our processes for recycling. Da iawn blant!