Menu
School Logo
Language
Search

Ffrindiau Pwll Coch

Ffrindiau Pwll Coch

Friends of Pwll Coch

Llythyr Chwefror 2023 / February 2023 Letter

Croeso i dudalen Cymdeithas Rhieni ac Athrawon Ysgol Pwll Coch – i ffrindiau hen a newydd.


Mae holl rieni, gwarcheidwaid ac athrawon plant Ysgol Pwll Coch yn aelodau o’r Gymdeithas Rhieni ac Athrawon (“Ffrindiau Pwll Coch”).

 

Rôl y Cyfeillion yw trefnu digwyddiadau cymdeithasol a chodi arian ar gyfer yr ysgol er mwyn cefnogi addysg y disgyblion. Rydym hefyd yn angerddol am greu cymuned yn ysgol Pwll Coch ac yn ogystal a chodi arian rydym yn awyddus i ddathlu a chefnogi ein teuluoedd amrywiol ac aml-ddiwylliannol.

 

Mae “Ffrindiau Pwll Coch” yn cael ei redeg gan y rhieni, ac mae nhw, ynghyd a’r athrawon (a hyd yn oed y prifathro) yn cwrdd yn rheolaidd yn ystod y tymor. Etholir y pwyllgor yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol .

 Ein cadeirydd presenol yw Mike Gelder a’r is-gadeirydd yw Non Stevens.

 Mae cynrychiolydd o blith rhieni pob dosbarth yn cael ei ethol hefyd ac yn gweithredu fel cyswllt rhwng y rhieni a’r pwyllgor.

 

Rydym yn croesawu aelodau newydd bob amser ac yn fwy na bodlon gwrando ar syniadau newydd i godi arian.

Am fwy o wybodaeth am ein digwyddiadau codi-arian cadwch lygaid ar Schoop, tudalennau whattsapp dosbarth eich plentyn neu dilynwch ein tudalennau ar y cyfryngau cymdeithasol.

 Facebook – Ffrindiau Pwll Coch

Instagram-ffrindiauysgolpwllcoch

 

Dros y blynyddoedd diwethaf rydym wedi codi arian tuag at gorsaf radio Pwll Coch, piano newydd, popty ac offer coginio a phitsh astroturf …I enwi mond rhai!

 

Cefnogwch Ffrindiau Pwll Coch! Diolch.

 

                                               …………………………………………….

 

Welcome to the Ysgol Pwll Coch Parent Teacher Association page – to old and new friends.


All parents, guardians and teachers of children at Ysgol Pwll Coch are automatically members of the Parent Teacher Association (“Ffrindiau Pwll Coch”)

 

The role of the PTA is to organise social events and raise funds to support the pupils’ education. In addition to the fundraising we are passionate about creating a school community and supporting and celebrating our diverse and multi-cultural school.

 

Ffrindiau PC is run by the parents who meet regularly during the term – teachers and even the head regularly attend these meetings and there will be a warm welcome to anyone who would like to come along.

The committee is elected at the Annual General Meeting.

 Our Current Chair is Mike Gelder and Vice chair is Non Stevens.

A representative from amongst the parents in every class is also elected to act as a link between the parents and the committee.

 

We always welcome new members and are more than happy to listen to new fundraising ideas.

For more information on our current fundraising events keep an eye out for announcements on Schoop, class whatssapp groups and our social media pages.

Facebook – Ffrindiau Pwll Coch

Instagram-ffrindiauysgolpwllcoch

 

Over the last few years we have contributed funds towards the Pwll Coch radio station, a new piano, a cooker and cookery equipment and an astroturf pitch…to name but a few!

 

 Please support Ffrindiau Pwll Coch – Diolch.

Disgo Santes Dwynwen Disco - Diolch i bawb!

Dathlu penblwydd Ysgol Gymraeg Pwll Coch yn 20 oed. Celebrating our school's 20th birthday! Diolch o galon i bawb am gefnogi! Thank you for the incredible support.

Ffair Nadolig / Christmas Fair

Top