Menu
School Logo
Language
Search

Gweledigaeth a Gwerthoedd - Vision & Values

Gweledigeth a Gwerthoedd    
Vision & Values

Ein Gweledigaeth ydy
‘Anelu at Ragoriaeth ym mhopeth a wnawn’.

 

Datblygu cymuned a thîm gweithgar, hapus cartrefol yn seiliedig ar barch tuag at ei gilydd drwy awyrgylch sy’n:

  • Gymraeg ei hiaith a’i diwylliant;
  • Annog parch tuag at ddiwylliannau, traddodiadau eraill o fewn y gymuned a’r ddinas;
  • Ymdrechu at gyrraedd y safonau uchaf oddi mewn a thu allan i’r dosbarth;
  • Gosod gwerth cyfartal ar bob aelod;
  • Rhoi cyfle i bob disgybl ddatblygu ei dalent.

 

Our vision is
‘Aiming for Excellence in all that we do’.

 

To develop a working environment that is happy, homely and based on mutual respect for all members of the school’s community by ensuring:

  • A dominance of Welsh language and culture;
  • Respect for all cultures and traditions in the community and city;
  • The highest standards within and outside the classroom;
  • Equal value given to all members of the school;
  • An opportunity for all pupils to develop their talents.

 

"Maent yn hynod effeithiol wrth osod a hybu gweledigaeth yr ysgol, sy’n canolbwyntio ar barch, gwella lles a meithrin perthnasoedd gwaith o fewn un teulu mawr ac anelu at ragoriaeth trwy wella safonau disgyblion."

Adroddiad Arolwg Estyn, 2018

 

They are extremely effective in setting and promoting the school’s vision, which focuses on respect, improving wellbeing and fostering working relationships within one large family, and aiming for excellence by improving pupils’ standards. 

Estyn Inspection Report, 2018.

Top