Menu
School Logo
Language
Search

Gwirfoddoli yn yr ysgol / Volunteering at school

Gwirfoddoli
Volunteering

 

Rydym yn croesawu gwirfoddolwyr yn yr ysgol ac rydym yn gwerthfawrogi'r sgiliau lawer y maent yn dod gyda hwy.

 

Mae gwirfoddolwyr yn cefnogi teithiau ysgol ac ymweliadau, cynnig cymorth gyda digwyddiadau penodol, yn gweithio ochr yn ochr â staff amser cinio neu arweinwyr gweithgarwch ar ôl ysgol, yn gwrando ar blant yn darllen neu’n cynnig cymorth yn yr ystafell ddosbarth.

 

Bydd gwiriad manylach DBS (Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd)  yn cael ei gynnal ar gyfer yr holl wirfoddolwyr yn yr ysgol, ac mae cytundeb gwirfoddoli hefyd yn cael ei llenwi a'i llofnodi . Mae'r cytundeb hwn yn nodi ein canllawiau yn ymwneud â chyfrinachedd, ymrwymiad, iechyd a diogelwch, diogelu, amddiffyn plant a chyfathrebu .

 

Dylech fod yn ymwybodol ein bod yn derbyn nifer sylweddol o geisiadau gan wirfoddolwyr ac ni allwn yn anffodus bob amser ddarparu ar gyfer pob cais.

 

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am gyfleoedd gwirfoddoli posibl.

 

We welcome the involvement of volunteers in school and we value the many skills that they bring with them.

 

Volunteers support school trips and visits, help with specific events, work alongside lunchtime staff or after-school activity leaders, listen to children read or offer help in the classroom.

 

A DBS (Disclosure and Barring Service) Enhanced check is carried out for all volunteers in school, and a volunteering agreement is also completed and signed. This agreement sets out our guidelines regarding confidentiality, commitment, health and safety, safeguarding, child protection and communication.

 

Please be aware that we do receive a significant number of requests from volunteers and unfortunately cannot always accommodate each request.

 

Please contact us for further information about possible volunteering opportunities:

 

Ysgol Gymraeg Pwll Coch
Rhodfa Lawrenny Avenue
Caerdydd / Cardiff
CF11 8BR
 

02920 373453

ysgolpwllcoch@cardiff.gov.uk

Diolch am eich diddordeb.                        Thank you for your interest.

Top