Menu
School Logo
Language
Search

Llythyron - Letters

Llythyron / Letters

Ar y dudalen hon fe welwch gopïau o unrhyw lythyron yr ydym wedi anfon adref o ran ymweliadau, clybiau ar ôl ysgol a / neu hysbysiadau pwysig eraill.

 

On this page you will find copies of any letters that we have sent home regarding visits, school clubs and/or other important school notices.

Diwrnod Hwyl a Sbri YU / US Fun day

Wythnos Perthnasau / Relationships week

Ysgol di-fwg / Smoke free school

Mercher Meddwlgarwch / Wellbeing Wednesday

Llythyr Wrth y Prifathro 21.10.2020 Letter from Headteacher

Cynllun Teithio Llesol 2020/21 Active Travel Plan

Llythyr wrth y Prifathro / Letter from the Headteacher 18.09.2020

Trosglwyddo i Addysg Uwchradd 2021 / Transition to Secondary Education 2021

Llythyr wrth y Prifathro / Letter from the Headteacher 11.09.2020

Llythyr wrth y Prifathro / Letter from Headteacher 03.09.2020

Parcio Lawrenny Avenue Parking 02.09.2020

'Ailddechrau - Adnewyddu - Adfer' Canllawiau Gweithredol ar gyfer tymor yr hydref ym Mhwll Coch

'Restart - Refresh - Recover' - Operational Guidance for the Autumn Term 2020 at Pwll Coch (ENGLISH)

Trochi Iaith / Language Immersion

Cau Lawrenny Avenue Dros Dro - Temporary Closure of Lawrenny Avenue

Paratoi eich Plentyn ar gyfer y Diwrnod Cyntaf yn Yr Ysgol / Preparing your Child for the First Day Back in School

Llythyr 22.05.2020 Letter

Diweddariad 15.05.2020 Update

Dyddiadau Tymor Ysgol 2020/21 School Term Dates

Ein Strategaeth Coronafeirws / Our Coronavirus Strategy:

Diweddariad 11.05.2020 Update

Diweddariad 07.05.2020 Update

Sut gallaf gefnogi fy mhlant os nad wyf yn siarad Cymraeg? How can I support my children if I don’t speak Welsh?

Diweddariad / Update 17.04.2020

Diweddariad / Update 15.04.2020

Llythyr wrth y Cyfarwyddwr Addysg at Rieni/Gwarcheidwaid disgyblion sy'n mynychu'r Ysgol Hwb: Letter from the Director of Education to Parents of pupils attending the Hub School: 07.04.2020

Diweddariad 25.03.2020 Update

Diweddariad / Update: 22.03.2020

Llythyr Blwyddyn 6 / Year 6 Letter 21.03.2020

Llythyr i'r Plant wrth Mr. Newcombe a'r Staff. A letter to the children from Mr. Newcombe and staff.

Diweddariad / Update: 20.03.2020

Llythyr 19.03.2020 Letter - Diweddariad / Update

Llythyr Gwyliau'r Pasg a phosibilrwydd o gau'r Ysgol / Easter Holiday & Potential School Closure Letter

Llythyr YGPC 15.03.2020 Letter - Coronafeirws / Coronavirus

Llythyr wrth y Pennaeth / Letter from Headteacher 06.01.2020

Trefniadau Tywydd Garw / Inclement Weather Arrangements 2019/20

Llythyr 03.09.19 Letter

Adroddiad Arolygiad Estyn 2018 Estyn Inspection Report

Llau Pen - Gwybodaeth i Rieni / Headlice - Information for Parents

Pwysigrwydd presenoldeb ysgol - The importance of school attendance

Ffyrdd hawdd o wneud bocsys bwyd yn iachach / Easy ways to make lunchboxes healthier:

Top