Menu
School Logo
Language
Search

Mwy Abl a Thalentog / More Able & Talented (MAT)

 

Mwy Abl a Thalentog

More Able & Talented

Yng Nghymru, mae'r term 'Mwy Abl a Thalentog’ yn cwmpasu tua 20% o gyfanswm y boblogaeth ysgol, ac yn cael ei ddefnyddio i ddisgrifio disgyblion sydd angen cyfoethogi ac ymestyn cyfleoedd ar draws y cwricwlwm er mwyn datblygu eu galluoedd mewn un neu fwy o feysydd.

'Cyflawni'r Her ' 2008

 

Mae nodi dysgwyr mwy galluog a thalentog yn cael ei gysylltu â'u cyd-destun ni waeth sut y mae galluoedd y dysgwyr hyn yn cymharu â rhai mewn ysgolion eraill.

 

Mae'r term 'mwy abl a thalentog' yn cynnwys dysgwyr sy'n fwy abl ar draws pynciau yn y cwricwlwm yn ogystal â'r rhai sy'n dangos talent mewn un neu fwy o feysydd penodol, a allai gynnwys meysydd ymarferol, creadigol a chymdeithasol o weithgarwch dynol .

 

 

In Wales the term ‘More Able & Talented encompasses approximately 20% of the total school population, and is used to describe pupils who require enriched and extended opportunities across the curriculum in order to develop their abilities in one or more areas.

Meeting the Challenge’ 2008

 

The identification of More Able and Talented learners is linked to their context regardless of how the abilities of these learners compare to those in other schools.


The term ‘more able and talented’ includes learners who are more able across subjects within the curriculum as well as those who show talent in one or more specific areas, which could include practical, creative and social fields of human activity.

 

Cliciwch uchod i ymweld â gwefan NACE Cymru.
Click above to visit the NACE Wales website.

Top