Menu
School Logo
Language
Search

Cylch Meithrin Pwll Coch Nursery

CYLCH MEITHRIN PWLL COCH NURSERY

Cylch Meithrin Pwll Coch
Ysgol Gymraeg Pwll Coch, Lawrenny Avenue, Caerdydd/Cardiff, CF11 8BR.

Trydar / Twitter: @cylchpwllcoch
E-bost/E-mail: cylch.meithrin@ysgolpwllcoch.cardiff.sch.uk
Ffôn / Telephone: 07376912447

 

Arweinydd / Leader: Mrs. Natasha Young
Cynorthwyydd / Assistant: Miss Katie Organ a Mrs. Elin Morgan

 

Pwyllgor Rheoli / Management Committee

Cadeirydd / Chair: Christopher Newcombe
Ysgrifennydd / Secretary: Megan Wyn Jones
Trysorydd / Treasurer: Cyng/Cllr. Stephen Cunnah 

Aelod Pwyllgor / Committee Member : Gwawr Taylor

 

Amseroedd / Times:

Sesiwn Bore / Morning Session:

Llun i Gwener / Monday to Friday -  9:00y.b. – 11:30y.b.

Clwb Cinio / Lunch Club:

Llun i Gwener / Monday to Friday – 11:30y.b. – 12:45y.p.

Sesiwn Prynhawn / Afternoon Session :

Llun i Gwener / Monday to Friday  -  12:45y.p. – 3:15y.p. 

Croeso i Cylch Meithrin Pwll Coch!

 

Mae Cylch Meithrin Pwll Coch yn feithrinfa cyfrwng Cymraeg newydd sbon ar safle Ysgol Gymraeg Pwll Coch ers Medi 2020! Rydym yn gyffrous iawn i ddechrau pennod newydd ar gyfer darpariaeth feithrin cyfrwng Cymraeg yn ein cymuned ac rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu i'r Cylch!

 

Rydym yn Gylch cynhwysol, croesawgar sy’n dathlu amrywiaeth ac rydym yn darparu sesiynau Cylch Meithrin yn y bore a phrynhawn, ynghyd â gofal cofleidiol amser cinio (Clwb Cinio) ar gyfer y feithrinfa yn Ysgol Pwll Coch. Yn y bôn, gallai eich plentyn fynychu'r Cylch Meithrin yn y bore, cael ei oruchwylio dros ginio yn y Clwb Cinio ac yna mynychu meithrinfa Ysgol Pwll Coch yn y prynhawn, neu fel arall.

 

Isod mae gopi o boster a’n prosbectws ynghyd â gwybodaeth am fanteision addysg cyfrwng Cymraeg. Yn ogystal, mae ffurflen gais am le i’ch plentyn yn y Cylch Meithrin. Llenwch y ffurflen yn electronig a'i dychwelyd drwy e-bost.. Dylech nodi os hoffech sesiwn bore neu brynhawn ac os oes angen gofal cofleidiol dros ginio (Clwb Cinio).

Bydd lleoedd yn cael eu cynnig ar sail y cyntaf i'r felin a byddwch yn ymwybodol bod lleoedd wedi'u cyfyngu i 19 y bore ac 19 prynhawn.

 

Ffioedd:

Sesiwn Cylch Meithrin (bore neu brynhawn) £11.25

Clwb Cinio : £5.50

Byddwch yn gallu defnyddio eich talebau gofal plant, cynnig gofal plant ddi-dreth a chynnig gofal plant 30 awr yma.

 

Cyfeiriad E-bost Ceisiadau: cylch.meithrin@ysgolpwllcoch.cardiff.sch.uk

 

Edrychwn ymlaen at glywed gennych!

 

Welcome to Cylch Meithrin Pwll Coch!


Cylch Meithrin Pwll Coch is a brand new Welsh Medium nursery at Ysgol Gymraeg Pwll Coch since September 2020! We are very excited to begin a new chapter for Welsh Medium nursery provision in our community and are looking forward to welcoming you to the Cylch!


We are a very inclusive, diverse and welcoming Cylch and we provide morning or afternoon nursery sessions along with lunchtime wrap around care for the nursery at Ysgol Pwll Coch. In essence, your child could attend the Cylch Meithrin in the morning, be supervised over lunch at Clwb Cinio and then attend the school nursery at Ysgol Pwll Coch in the afternoon, or vice versa.


Below is a poster and a copy of our prospectus along with information about the benefits of Welsh Medium education. Additionally, you will find an application form for a Cylch Meithrin place for your child. Please complete the form electronically and return via e-mail.  In your e-mail, please state if you would like a morning or afternoon session and also whether you require wrap around care during lunchtime (Clwb Cinio).


Places will be offered on a first come first serve basis and please be aware that places are limited to 19 morning and 19 afternoon.

 

Fees:

Cylch Meithrin Nursery Session (Morning or afternoon): £11.25

Clwb Cinio / Lunch Club: £5.50

You will be able to use Childcare Vouchers, tax-free childcare and 30 hours free childcare offer here.

 

Application E-mail Address: cylch.meithrin@ysgolpwllcoch.cardiff.sch.uk


We look forward to hearing from you!

Cysylltwch â ni / Contact Us

Top