Menu
School Logo
Language
Search

Swyddi Gwag - Job Vacancies

Swyddi gwag
Job Vacancies

 

Bydd ein holl swyddi gwag cyfredol yn cael eu hysbysebu ar wefan e-teach. Cliciwch isod i weld swyddi gwag diweddaraf Ysgol Gymraeg Pwll Coch.

 

All our current vacancies will be advertised on the e-teach website. Click below to view the latest vacancies within Ysgol Gymraeg Pwll Coch.

Rhaid defnyddio'r ffurflen gais swyddogol wrth ymgeisio am swydd a dylid dilyn y cyfarwyddiadau sy'n ymddangos ar yr hysbyseb. Nid ydym yn derbyn CVs.

 

The official application form must be completed when applying for a post and you should follow the instructions provided on the advertisement. We do not accept CVs.

 

Mae Diogelu ac Amddiffyn Plant yn flaenoriaethau pwysig i’r cyngor. Ein nod yw helpu plant ac oedolion sy'n agored i niwed er mwyn sicrhau eu bod mor ddiogel â phosibl. Mae ein gwasanaethau a’n hysgolion yn ymrwymedig i sicrhau diogelwch plant ac amddiffyn plant ac oedolion sy'n agored i niwed, a byddwn yn gweithredu i ddiogelu eu lles, gan gydnabod bod gan blant ac oedolion sy'n agored i niwed yr hawl i gael eu hamddiffyniad. Cefnogir hyn yn ethos cyffredinol y Cyngor a’r holl ysgolion.

 

Mae'r holl apwyntiadau yn amodol ar Ddatgeliad Manylach y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ynghyd â geirdaon derbyniol.

 

Safeguarding and Child Protection are key priorities for the council. We aim to support children and vulnerable adults to ensure they are as safe as they can possibly be. Our services and schools are committed to ensuring the safety and protection of all children and vulnerable adults, and will take action to safeguard their well-being, and acknowledge that children and vulnerable adults have a right to protection. This is supported in the general ethos of the Council and all schools.

 

All appointments are subject to a Disclosure and Barring Service Enhanced check (DBS) and satisfactory references.

 

As an equal opportunities employer, we value diversity.  Therefore, although not a requirement for application, we welcome and encourage applications from underrepresented individuals including those: 

• aged under 25; 

• not in employment, education or training; 

• from our local communities including in particular disabled individuals, carers and those from the Cardiff BAME and LGBT+ communities; 

• ability to communicate fluently in Welsh. 

 

Adroddiad Dinas Fyw 

Ein gweledigaeth yw i Gaerdydd fod y brifddinas orau yn Ewrop i fyw ynddi.​

 

Os ydym am gyflawni ein gweledigaeth o gyrraedd y brig, mae angen i ni ddeall cryfderau a gwendidau’r ddinas.

 

Cyhoeddodd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerdydd, sy’n cynnwys arweinwyr allweddol o’r sector cyhoeddus a’r trydydd sector o bob rhan o’r ddinas, ei Adroddiad Dinas Fyw gan asesu safle Caerdydd mewn cymhariaeth â dinasoedd craidd eraill ac Awdurdodau Lleol eraill yng Nghymru.

 

Liveable City Report 

Our vision is for Cardiff to become Europe’s most liveable capital city.​

 

If we are to achieve our vision of becoming number one then we need to understand the city’s strengths and weaknesses.

 

Cardiff Public Services Board, which is made up of key public and third sector leaders from across the city has therefore published its Liveable City Report  assessing Cardiff’s position in comparison to other core cities and other Welsh Local Authorities.

 

Top