Menu
School Logo
Language
Search

Y Corff Llywodraethu - The Governing Body

Y Corff Llywodraethu
Governing Body

Mae’r Corff Llywodraethu yn gyfrifol am weld bod yr ysgol yn cael ei rhedeg yn effeithiol, gan weithredu o fewn y fframwaith a osodir gan ddeddfwriaeth a bod y polisïau yr Awdurdod Lleol (ALl) a Llywodraeth Cymru (LlC) yn cael eu dilyn.

 

Mae'r Pennaeth, a'i Dîm Strategol yn gweithio mewn partneriaeth agos a chytbwys gyda’r Corff Llywodraethol er mwyn darparu'r addysg orau bosibl i'r disgyblion yn Ysgol Gymraeg Pwll Coch .

 

Mae'r Corff Llywodraethol llawn yn cyfarfod o leiaf unwaith bob tymor ac mae yna hefyd nifer o is-bwyllgorau sy'n cwrdd yn rheolaidd

 

 

The Governing Body has a responsibility for seeing that the school is run effectively, acting within the framework set by legislation and that the policies of the Local Authority (LA) and the Welsh Government (WG) are adhered to.


The Headteacher, his Strategic Team and the Governing Body work in a close and balanced partnership to provide the best possible education for the pupils at Ysgol Gymraeg Pwll Coch.


The full Governing Body meets at least once each term and there are also a number of sub-committees that meet regularly.

Aelodau'r Corff Llywodraethol

Governing Body Members


 Mrs Nona Gruffudd Evans

Cadeirydd y Corff Llywodraethol
​Chair of Governing Body

E-bost / E-mail:  ysgolpwllcoch@cardiff.gov.uk

 

 

Mrs. Lydia Stirling

Is-Gadeirydd y Corff Llywodraethol
Vice ​Chair of G
overning Body

 

 

Dr Dylan Foster Evans

 

Ms. Wendy Wright

Mrs. Gwenfair Griffith

Mr. Mike Gelder

Ms. Helen Raynor

Miss Rhianydd Lloyd

Mr. Stephen Cunnah

Mrs. Hannah Thomas

Mr. Rhodri Ab Owen


Mr. Dewi Rees

Pennaeth / Headteacher

 

Mrs. Becca Avci

Cynrychiolydd Staff Addysgu
Teaching Staff Representative

 

Mrs. Sian Andrews
Cynrychiolydd Staff Cynorthwyol
Support Staff Representative

 

 

Top