Menu
School Logo
Language
Search

Ysgol Creadigol Arweiniol - Lead Creative School

Ysgolion Creadigol Arweiniol

Lead Creative Schools

Rydym yn falch iawn o gael ein dewis fel Ysgol Creadigol Arweiniol gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Mae’r Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol yn anelu at hyrwyddo ffyrdd newydd o weithio, gyda rhaglenni arloesol a phwrpasol o ddysgu a gynlluniwyd i wella ansawdd yr addysgu a'r dysgu.

 

Mae Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol yn gweithio gydag ysgolion i ddarparu'r bobl greadigol, sgiliau ac adnoddau sydd eu hangen i'n helpu i fynd i'r afael â'n blaenoriaethau.

 

Mae'r cynllun yn defnyddio technegau addysgu a dysgu datblygedig iawn sydd wedi'u cynllunio'n benodol i fod yn ymarferol ac yn berthnasol i'ch gofynion cwricwlwm bywyd go iawn. Mae’r technegau hyn yn cael eu llywio gan ymchwil helaeth ar draws y byd i mewn i'r hyn sy'n gwneud ysgol sy'n perfformio'n dda.

 

Mae Ysgolion Creadigol Arweiniol yn meithrin ac yn datblygu creadigrwydd dysgwyr er mwyn iddynt gyflawni eu potensial, i dyfu’n unigolion cyflawn a’u paratoi gyda’r sgiliau ar gyfer bywyd.

 

Rydym eisiau gwneud yn siŵr bod ein plant a phobl ifanc yn gallu cwrdd ag anghenion yr economi ac i ffynnu yn yr amgylchedd cynyddol cystadleuol o fywyd bob dydd.

 

Mae Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol yn caniatáu i Ysgol Gymraeg Pwll Coch i fynd i mewn i raglen tymor hir sy'n ceisio cefnogi ni i:

  • weithio gydag ymarferwyr creadigol yn ein hystafelloedd dosbarth i drawsnewid dysgu ac addysgu;
  • lunio a gweithredu prosiect neu raglen o waith sy'n gysylltiedig â'n    blaenoriaethau gwella ysgolion;
  • dod o hyd i ddulliau creadigol i lythrennedd, rhifedd ac i leihau'r bwlch cyrhaeddiad rhwng dysgwyr sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim (eFSM) a'u cyfoedion;
  • ymgorffori newidiadau mewn ymarfer addysgu sy'n arwain at effaith gynaliadwy;
  • rhoi'r celfyddydau a chreadigrwydd yn ganolog i fywyd yr ysgol; ac yn cael eu cydnabod am ein hymrwymiad i welliant drwy addysgu a dysgu creadigol a'r celfyddydau.

 

Mae’r cyllid ar gyfer Ysgolion Creadigol Arweiniol yn dod o gyllideb o £20 miliwn a ddyrannwyd i gefnogi dysgu creadigol drwy'r celfyddydau rhwng 2015 a 2020. Mae cyfanswm o £10 miliwn gan Lywodraeth Cymru wedi'i ddyrannu i gyd-fynd £10miliwn gan yn y Loteri a Chyngor Celfyddydau Cymru.

 

LEAD CREATIVE SCHOOL:

 

We are delighted to have been selected as a Lead Creative School by the Arts Council of Wales. The Lead Creative Schools Scheme aims to promote new ways of working, with innovative and bespoke programmes of learning designed to improve the quality of teaching and learning.


The Lead Creative Schools Scheme works with schools to provide the creative people, skills and resources that are needed to help us address our priorities.

 

The scheme uses well developed teaching and learning techniques that are specifically designed to be practical and relevant to your real life curriculum demands. These techniques are informed by extensive research from around the world into what makes a high performing school.

 

Lead Creative Schools nurtures and develops the creativity of learners so that they achieve their potential, grow as well rounded individuals and are prepared with skills for life.

 

We want to make sure that in a rapidly changing world, our children and young people are able to meet the needs of the economy and to thrive within the increasingly competitive environment of day to day life.

 

The Lead Creative Schools Scheme allows Ysgol Gymraeg Pwll Coch to enter into a long-term programme which aims to support us to:

  • work with Creative Practitioners in our classrooms to transform teaching and learning;
  • devise and implement a project or programme of work linked to our school improvement priorities;
  • find creative approaches to literacy, numeracy and to reducing the attainment gap between learners eligible for Free School Meals (eFSM) and their peers;
  • embed changes in teaching practice leading to sustainable impact;
  • put the arts and creativity at the heart of school life; and be recognised for our commitment to improvement through creative teaching and learning and the arts.

 

Funding for Lead Creative Schools comes from a £20 million budget allocated to support the implementation of Creative Learning through the Arts between 2015 and 2020. In total £10 million from Welsh Government has been allocated to match £10million in Lottery from the Arts Council of Wales.

Disgyblion yn cyfweld ymarferwyr creadigol ar gyfer prosiect Ysgolion Creadigol Arweiniol. Pupils interviewing creative practitioners for the Lead Creative School project.

Mae disgyblion Blwyddyn 3 yn gweithio gyda'r awdures Sara Lewis i ddatblygu eu sgiliau ysgrifennu. Year 3 have been working with author Sara Lewis to improve their writing skills.

Creu animeiddiad digidol o'n gwaith ysgrifenedig gyda Nick a Lexy o gwmni animeiddio 'Turnip Starfish'. Making a digital animation of our written work with Nick & Lexy from animation company 'Turnip Starfish'.

Ysgol Gymraeg Pwll Coch - Y Cês Hyd Blwyddyn 3 - Turnip Starfish

Top